Recent initiatives:

Najnowsze inicjatywy:

spring 2019 +
 • UI/UX design
 • Android

Custom Android themes - You didn't expect Android looking this way. Finally it is possible to tailor its look&feel to Your Own taste and needs.

wiosna 2019 +
 • UI/UX design
 • Android

Autorskie interfejsy Androida - nie spodziewałeś/aś się, że Android może wyglądać w ten sposób. Nareszcie jest możliwym, by w sensownym stopniu dostosować jego wygląd i "aurę" do Twojego gustu i potrzeb.spring 2018 +
 • web-design
 • copywriting

GoDarkSite - meet the dark elegance with a lot of neat ideas for Your blog or other website.late 2017 +
 • web-design
 • copywriting
 • brand identity
 • app development

Handy News Reader - be up to date with all Your interests and passions with this Android app. There are many so-called 'RSS readers' out there - I'd love to see this app to be:

 1. The average - especially non-techy - user-friendly.
 2. Surprisingly usable - to a degree which makes much difference in everyday life.
 3. Full of interesting, innovative ideas.
 4. Distraction-free, allowing You to focus on what really matters.

My contribution here consists of:

 • designing a multi-language website, with the emphasis on a decent and comprehensive presentation of the app,
 • copywriting (regarding the website, Google Play, F-Droid, etc.),
 • bringing forth new ideas for making the app even better,
 • beta-testing;
pod koniec 2017 +
 • web-design
 • copywriting
 • wizerunek marki
 • rozwój aplikacji

Handy News Reader - bądź na bieżąco ze wszystkim co Cię interesuje i pasjonuje, dzięki tej androidowej aplikacji. Istnieje sporo tzw. 'czytników RSS' - chciałbym, by Nasza aplikacja była:

 1. Przyjazna dla typowego - zwłaszca 'nie-technicznego' - użytkownika.
 2. Zaskakująco użyteczna - w stopniu robiącym sporą różnicę na co dzień.
 3. Pełna interesujących, nowatorskich pomysłów.
 4. Wolna od dekoncentracji, pozwalająca skupić się na tym co naprawdę ważne.

Na Mój wkład w tym przypadku składa się:

 • projekt wielojęzykowej strony internetowej, z akcentem na godną i zrozumiałą prezentację aplikacji,
 • copywriting (treść witryny, opisy dla Google Play, F-Droid, itp.),
 • tworzenie nowych pomysłów, by czynić aplikację jeszcze bardziej atrakcyjną,
 • beta-testy;

What can I do for You?

Co mogę dla Ciebie zrobić?

 • websites
  I specialize in distinguishable, characteristic design - thanks to which You'll stand out of the great many sites which are often looking alike. If You care to be Yourself instead of being one of many - I'd love to design a project dedicated to Your Brand. (see exemplary works »)

 • custom Blogger themes
  I offer partly or completely (see exemplary websites ») customized websites'/blog' templates hosted by Blogger platform.

 • computer graphics
  I design advertising and functional computer graphics - for print (such as business cards, brochures, folders...), as well as for Internet (advertising banners, layout components for already existing websites).
 • strony internetowe
  Specjalizuję się w projektowaniu niesztampowym i charakterystycznym - dzięki którym wyróżnisz się spośród całej masy podobnych do siebie stron. Jeżeli zależy Ci na tym aby nie być jednym z wielu - chętnie zaprojektuję dedykowany Twojej Marce projekt. (obejrzyj przykładowe projekty »)

 • niestandardowe szablony Blogger
  Oferuję częściowo (czytaj więcej ») oraz całkowicie (zobacz przykłady stron ») zindywidualizowane projekty stron/blogów na platformie Blogger.

 • grafika komputerowa
  Projektuję grafikę reklamową oraz użytkową - z przeznaczeniem do druku (jak np. wizytówki, prospekty, foldery...), jak i dla Internetu (banery reklamowe, elementy wystroju szaty graficznej dla już istniejących stron).

read more »

close

czytaj dalej »

zamknij

 • copywriting
  Besides graphic design I also define how a brand will be presenting and communicating itself to the world - the way based both on its character - and target - from advertising phrases to complex copywriting. (see examples »)

 • brand identity
  What way would fit Your Company's spirit the most? Your offer's character- and, moreover, what makes You standing out of the crowd? I'm going to address this question by designing a consistent, professional and marked by high aesthetics Your Brand Identity - from a business card to a website.
 • copywriting
  Poza projektowaniem graficznym zajmuję się również konstruowaniem formy przekazu: dedykowanej charakterowi marki oraz jej grupie docelowej - od haseł reklamowych po kompleksowe opracowanie treści oferty. (zapoznaj się z przykładami »)

 • kreacja kompleksowego wizerunku
  Jaki wizerunek trafnie oddałby ducha Twojej Firmy? Charakter Twojej oferty - a nade wszystko to, czym chcesz się wyróżniać? Chętnie odpowiem na to pytanie, opracowując spójny, profesjonalny oraz cechujący się wysoką estetyką wizerunek dla Twej Marki - od wizytówki po stronę internetową.

previous »

close

czytaj wstecz »

zamknij

Important information for clients.

Ważne informacje dla Klientów.

I. Who I am not and what I don't do?
Computer graphics/web-design are quite wide professions, consisting of many expertises. Therefore various graphic artists/designers specialize in different things (e.g. 3D graphics, or so-called web apps).

I. Kim nie jestem i czym się nie zajmuję?
Grafika komputerowa/web-design to dość obszerne profesje, na które składa się wiele specjalizacji. Stąd różni graficy/projektanci będą specjalizowali się w czym innym (np. grafice 3D, czy tzw. aplikacjach webowych).

In the "Offer" section You'll find out what can I do for You - while below, what not.

W dziale "Oferta" dowiesz się, co mogę dla Ciebie zrobić - poniżej zaś, czego nie.

  I am not:
 • a drawer,
 • a PHP / MySQL programmer,
 • a 3D graphic artist;
  Nie jestem:
 • rysownikiem,
 • programistą PHP / MySQL,
 • grafikiem 3D;
  I don't:
 • carry out already existing, complete concepts or visions, where the only thing a client needs is to render their (already existing or mostly done) ideas within Photoshop/Illustrator/etc.,
 • modify already existing projects - with the exception of simple, technically-minimalist solutions,
 • encoding other designers' layouts;
  Nie zajmuję się:
 • realizowaniem już istniejących, kompletnych wizji, przekładaniem gotowej koncepcji do Photoshopa/Illustratora/itp.,
 • modyfikacją już istniejących projektów - za wyjątkiem prostych, minimalistycznych technicznie rozwiązań,,
 • kodowaniem stron innych projektantów;

read more »

close

czytaj dalej »

zamknij

II. How Our cooperation will look like?II. Jak wygląda współpraca ze Mną?

 1. Most time You'll save right now, by reading "the Offer" section.

 2. Through "the Contact" section You send Me the general guidelines of what You need + preferred budget.

 3. In response You may receive some additional questions, which help to specify the approximate valuation. If this is not necessary, I'll tell You how much I can do within Your preferred budget.

 1. Najwięcej czasu zaoszczędzasz już teraz, zapoznając się z lekturą działu "Oferta".

 2. Korzystając z działu "Kontakt" przesyłasz ogólne wytyczne tego, czego potrzebujesz + odpowiadające Tobie ramy budżetowe.

 3. W odpowiedzi możesz otrzymać listę dodatkowych pytań, które pozwolą Mi doprecyzować oszacowanie wyceny. Jeśli nie ma takiej potrzeby, od razu napiszę, ile jestem w stanie dla Ciebie zrobić w granicach odpowiadającego Tobie budżetu.

read more »

close

czytaj dalej »

zamknij

 1. Once the valuation has been specified, I'll ask You to send the advance payment (which equals about ⅓ of the overall valuation) - I begin the work once the advance payment has entered.

 2. Once the project is done I'll present You the final result and ask for paying the rest of the remaining amount. Once it has entered, You will receive full access to the project (e.g. source files for print, or access to the website's CMS).
 1. Po doprecyzowaniu wyceny poproszę Cię o wpłatę zaliczki (stanowiącej ok. ⅓ wyceny projektu) - pracę rozpoczynam po jej zaksięgowaniu.

 2. Po ukończeniu projektu zaprezentuję Tobie efekt finalny i poproszę o wpłatę pozostałej kwoty. Po jej zaksięgowaniu otrzymasz pełen dostęp do projektu (np. pliki źródłowe do druku, czy dostęp do panelu CMS strony internetowej).

Besides it's good to know that:

Ponadto warto wiedzieć, iż:

 • I don't issue invoices,
 • three optional client-requested modifications are included in the price;
 • występuję jako osoba prywatna › nie wystawiam faktur,
 • w cenę wliczam trzy opcjonalne modyfikacje ze strony Klienta;

previous »

close

czytaj wstecz »

zamknij

Tak piszę o designie:

zamknij

Ile to kosztuje?

Projektowanie stron/grafiki jest dla Mnie czymś więcej niż znajomością technologii - jest Pasją. Lubię to co robię, lubię też gdy inni czerpią profity z Mojego talentu.

Zdecydowałem się porzucić sztywne wyceny na rzecz wycen zindywidualizowanych, dopasowanych (w miarę możliwości) do Twojego budżetu. Co prawda nadal posiadam Własne przedziały poniżej których nie schodzę dla zachowania pewnego balansu pomiędzy włożoną pracą, a ekwiwalentem finansowym - postarałem się jednak uczynić je na tyle przestronnymi, by móc wprowadzać dodatnią wartość w życie większej ilości osób.

Jeżeli chcesz skorzystać z Moich usług, miast zastanawiać się ile kosztuje to czego potrzebujesz - zastanów się, jaka kwota byłaby dla Ciebie odpowiednia. W odpowiedzi dam znać, czy jest akceptowalna i dla Mnie (ewentualnie co mogę dla Ciebie zrobić w tej cenie).

zamknij

Contact.

Kontakt.

The easiest way to reach Me is through the form below:

Najprościej skontaktujesz się ze Mną korzystając z formularza poniżej:

close

zamknij